projektowanie www
  biuro projektowe
Wołów nithael777
 
  ttrcross.freehost.pl
 
Znaczenie turystyczne Odry

Odra poniżej Brzegu Dolnego jest rzeką swobodnie płynącą. Fakt ten ma istotne znaczenie dla perspektyw rozwojowych. Rzeka ma duże możliwości samooczyszczania i nawet aktualnie, gdy jakość wód wciąż jeszcze budzi zastrzeżenia Dolina Odry z obszarami lasów łęgowych stanowi ekosystem unikalny w skali Europy. Obfitość ryb, różnorodność gatunków ptaków oraz walory krajobrazowe z akcentami zabytkowej architektury czyni z Doliny Odry jeden z atrakcyjniejszych w tej części Europy obszarów turystycznych co powoduje, że dla mieszkańców tutejszych wsi i miasteczek usługi turystyczne stanowią jedyną realną perspektywę na likwidacje bezrobocia i wzrost standardu życia. Jest to zgodne z "KONCEPCJĄ POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU" opracowaną przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Opracowanie to ma zasadnicze znaczenie dla określenia roli Odry w rozwoju kraju bo wynika z niego, że w odniesieniu do obszarów stosunkowo zaniedbanych, lecz położonych w pobliżu biegunów wzrostu (duże miasta)i posiadających wybitne walory przyrodnicze zaleca się tworzyć:

  • strefy i ośrodki gospodarki turystycznej, w których najwyższe w kraju walory środowiska i unikatowe wartości         kultury materialnej pobudzać będą popyt europejski a ten z kolei stanowi główne źródło potencjalnej aktywizacji

  • europejską i krajową sieć ekologiczną ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

Aby gospodarka turystyczna spełniała funkcje głównego czynnika napędzającego rozwój celowe jest podporządkowanie jej potrzebom innych dziedzin: rolnictwa, leśnictwa, usług, i przemysłu, w taki sposób, aby kształtować wielofunkcyjny i ekologicznie uwarunkowany system gospodarowania wiążący współzależnie całą gospodarkę i zagospodarowanie przestrzenne tej rozległej strefy. Turystyka jako zjawisko społeczne, a jednocześnie dziedzina gospodarki wpisuje się we wszystkie układy rozwiązań gospodarczych kraju: społeczny, ekonomiczny, ekologiczny i przestrzenny. Jest ona źródłem koniunktury gospodarczej dla kilkunastu dziedzin gospodarki, które biorą udział w procesie organizacji i realizacji obsługi turystów i podróżnych. Sektor podróży i turystyki, jako sektor usługowy charakteryzujący się wysokim udziałem pracy ludzkiej, jest największym generatorem miejsc pracy na świecie.


 
Webmaster: Jacek Kosmalski
Wejść: